Zhao Yun

Yuan Shao

Cao Pi

Zhou Yu

Zhang Jue

Xiahou Dun

Diaochan