Ryuji Goda como Saigo Kichinosuke (dublado por Masami Iwasaki)

Akira Nishiki como Okada Izo (dublado por Kazuhiro Nakaya)

Hiroshi Hayashi como Takeda Kanryusai (dublado por Shun Sugata)