Makoto Date como Nakaoka Shintaro (dublado por Kazuhiro Yamaji)

Kage the Florist como “Mysterious Information Shop Owner” (dublado por Yoshiaki Fujiwara)

Yawata como Tani Sanjuro (dublado por Kenji Hamada)